?

Log in

 
 
06 May 2013 @ 05:59 pm
The Borgias icons  
93 x The Borgias (early season 2)
57 x Person of Interest (early season 1)

borgias3 46 borgias3 93 poi2 48

@ my DW
 
 
 
Gulgatámariketa2082 on September 11th, 2016 11:59 am (UTC)
Absolutely stunningly beautiful. I'll take some, if it's fine by you, and credit.